Osallistumisia kisoihin vuonna 2020 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Roivas Kirsi IJA4
Lehto Arja IJA4
Koskinen Erkki IJA4
Esa Peltola LinSu3
Kati Torniainen LinSu3
Morgocha Mikhail Jy-Su2
Murtonen Eetu Jy-Su2
Olli Vesa Kyjo2
Gloria Bertsch Jy-Su2
Autio Jani Jy-Su2
Tuomo Karhu LinSu2
Olkkonen Arto Jy-Su2
Mika Haaja VJA2
Olli Juha Kyjo2
Julia Rsnen LinSu2
Ihanus Petri Jy-Su2
Rauno Sinkkonen VJA2
Piepponen Kalevi IJA2
Eira Synevirta VJA2
Antti Rsnen LinSu2
Lehtomki Esa Jy-Su2
Ville Hmlinen VJA2
Gardemeister Johan Kyjo2
Aaltonen Tapio Jy-Su2
Jari Immonen VJA2
Ritvanen Timo Jy-Su2
Lahdenmki Toni Kyjo1
Lautala Lalli IJA1
Kinnunen Eetu Kyjo1
Caisa Laitinen VJA1
Fredriksson Kim IJA1
Jorma Korhonen LinSu1
Jani Markkanen VJA1
Kytmki Markku Jy-Su1
Puurula Tapio Jy-Su1
Valkonen Jussi Jy-Su1
Tuure Neuvonmaa LinSu1
Henna Latumki VJA1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2020:
Esa PeltolaLinSu6
Tuomo KarhuLinSu6
Lehtomki EsaJy-Su5
Ritvanen TimoJy-Su5
Olli VesaKyjo5
Lehto ArjaIJA5
Roivas KirsiIJA5
Gardemeister JohanKyjo5
Autio JaniJy-Su4
Koskinen ErkkiIJA4
Kati TorniainenLinSu4
Antti RsnenLinSu4
Olkkonen ArtoJy-Su4
Ihanus PetriJy-Su4
Tuure NevonmaaLinSu4
Aaltonen TapioJy-Su4
Morgocha MikhailJy-Su4
Murtonen EetuJy-Su3
Olli JuhaKyjo3
Julia RsnenLinSu3
Piepponen KaleviIJA2
Puurula TapioJy-Su2
Sari HulkkonenLinSu2
Gloria BertschJy-Su2
Orpana MattiKyjo2
Kytmki MarkkuJy-Su2
Arto LaaksoKyjo2
Reili TuomoJy-Su2
Valkonen JussiJy-Su1
Niskanen MikkoIJA1
Kinnunen Eetu Kyjo1
Roivas AnteroIJA1
Tuure NeuvonmaaLinSu1
Peltola JukkaKyjo1
Nevalainen JukkaKyjo1
Pulkkinen MikkoJy-Su1
Lahdenmki Toni Kyjo1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2020: